Als het niet lukt op uw vertrouwde manier van werken

Zou u dan aan onze oplossingen willen denken?

“Kijk, hier heb je wat aan. Je zet mensen aan het werk. Je ziet de vooruitgang. Dat is wat we echt nodig hebben”.

Martin Talbert, Programmamanager KPN Telecom

Oplossing voor vlottrekken

Het is logisch dat er bij veranderprocessen hindernissen zijn. Immers zoveel mensen zoveel verschillende meningen. Die hindernissen kunnen blokkades worden die het stranden van projecten kunnen veroorzaken. Vaak zijn schijnbaar onoverbrugbare verschillen tussen mensen (denk aan miscommunicatie) de oorzaak. In veel gevallen kunnen die blokkades worden opgeheven. Dan kunnen die projecten toch nog tot een goed einde worden gebracht.

Wij activeren dan het menselijk meesterschap. Daardoor zijn uw mensen (samen met u) in staat die blokkades op te heffen en trekt u de zaak vlot.

Oplossing voor dreigend verzanden

Er is een stip aan de horizon. Vaak belemmert de waan van de dag het bereiken van die stip. Hoe groter de impact des te meer partijen, processen, ICT etc er bij betrokken zijn. Er dreigt verzanding. Dan de diversiteit aan verschillen overbruggen door het menselijk meesterschap toe te passen. Dat neemt de dreiging weg. Dat geeft mogelijkheden om na te gaan welke ruimte er wél is. Met die ruimte een vaarplan voor de organisatie op te zetten.  Op basis van het menselijk meesterschap bouwen we zo’n vaarplan op en gelijktijdig het onderling vertrouwen. Dit loodsen is onze oplossingen om de klantketen naar het einddoel en richting klanten te ontwikkelen. Dat inspireert!

Oplossing om koers te houden

Om wendbaar te worden en te blijven is voor een klantketen organisatieontwikkelplan nodig. Wanneer de dwangbuis van de waan van de dag erg knelt, is er hulp nodig om uw mensen meters te laten maken om in de gewenste positie te komen. Op basis van en met inzet van het menselijke meesterschap in uw organisatie zetten wij dit plan op. Daarna maakt u met onze hulp meters naar het gewenste doel en houden we u op koers richting dat gewenste doel.

Vaak werken we samen met uw organisatie-adviesafdeling. En/of kunnen wij ook samenwerken met uw business controller. Die controller zien wij als Partner in Change voor de klantketen. Dit is onze oplossing om koersvast naar het gewenste doel te komen.

Oplossing om In-control te komen

Het zal zeker niet de eerste keer zijn dat een klantketen als los zand aan elkaar hangt. De samenhang tussen commerciële, efficiency- en risicofactoren ontbreekt dan meestal. Vaak wordt het ontkend alleen na één gesprek lijkt het handig om eens verder te kijken. Het karrenspoor van de waan van de dag maakt dit alleen maar erger.

Door het stimuleren van het menselijk meesterschap formuleren we samen met de mensen en met behulp van het control-framework de verschillen tussen de huidige en gewenste uitvoering. Die leggen we vast. Dit is onze oplossing om de business controller te helpen proactief en initiërend de voortgang loodsen om de organisatie in control te krijgen.

Oplossing om met conflicterende belangen om te gaan

De uitgestippelde route is het handvat om met de klantketen in de gewenste positie te komen.

Er ontstaan altijd verschillen van inzicht en komen er irritaties. Dat zal al helemaal het geval zijn wanneer de een heel veel last heeft van de waan van de dag en de ander niet. Samen met u en uw mensen verschillenanalyses opstellen om mogelijkheden te onderzoeken om individuele doelen en die van de organisatie weer op één lijn te krijgen. Dat vereist stimuleren vaan het menselijk meesterschap, elkaar helpen daarmee om te gaan. Dan samen de kloof tussen de situatie in de klantketen van dat moment, de uitgestippelde route en uw doel overbruggen. Dat is onze oplossing om lastige situaties het hoofd te bieden. En helpen wij de klantketen soepeler om te gaan met dergelijke lastige situaties.

Oplossing voor kiezen voor de weg van de minste weerstand

Bewegen gaat nooit recht-toe-recht-aan. en al helemaal niet wanneer de waan van de dag hoogtij viert. Immers het is mensenwerk. Een mens is geen functiebeschrijving, niet blauw, rood, geel of welke andere typering dan ook etc. Het draait om het leren kennen van, het gaan gebruiken van ieders menselijk meesterschap. Dat geeft inzicht in de verschillen en dat creëert ongekende mogelijkheden.

Met onze oplossingen realiseren wij dan mensen tijdens de reis ‘lekker in hun vel zitten’. Dat geeft energie en aktie. Dat geeft souplesse en dus wendbaarheid.

Oplossing voor teambuilding

Er zijn ontelbare factoren die de ontwikkeling van uw organisatie (in de klantketen) bepalen. de waan van de dag willen we zeker hier ook noemen. Die kunnen ertoe leiden dat die organisatie in een lastige, chaotische situatie terecht komt. Dan is het nodig dat u tijdens die reis:

  • uw organisatie voortdurend afstemt op die ontwikkelingen
  • de samenhang van mensen, processen en middelen in uw organisatie blijft behouden.
  • de mindset naar het menselijk meesterschap blijft aanmoedigen en stimuleert

U bent dan steeds bezig uw mensen lekker in hun vel en zo uw organisatie soepel, rekbaar en vitaal te houden. Dat is een dagtaak, naast uw overvolle agenda. Met onze oplossingen helpen wij u daarbij

Oplossing om het zelf te willen doen

Bewegen is een natuurlijk kenmerk van mensen. dat natuurlijke is volgens ons de kern van het menselijk meesterschap. te leven en werken op basis van dat menselijk meesterschap hebben we onszelf verleerd. We doen ‘bewegen’ op een bedachte manier en maar al te vaak is dat de waan van de dag. Dat alles wijkt vaak af van onze natuur.

De “gevoelige snaar” raken bij mensen. Het stimuleert, het inspireert mensen in hun menselijk meesterschap. Die snaar raken is verbeteren van het mens-zijn van mensen. Het is de stimulans voor mensen om vanuit zichzelf in beweging te komen. Onze oplossing om het zelf te doen is bedoeld om praktisch mensen lekker in hun vel te krijgen en dat dan te kunnen toepassen in de klantketen.

Oplossing voor organisatiebreed toepassen wendbaarheid

Uw klant ziet niet alleen die ene medewerker van u aan het loket. Met alles wat uw medewerker zegt, laat zien, doet, krijgt de klant een indruk van de gehele organisatie. Die indruk (dus van de gehele organisatie) blijft hangen.

Het gaat om die indruk, dat is voeding voor interpretatie, ontstaan van een beleving en creëren van beeldvorming. Een klant kan op verschillende momenten met verschillende mensen, op verschillende plaatsen contact met uw organisatie hebben. Dat u dan bij de klant altijd dezelfde indruk achterlaat. Immers krijgt de klant verschillende indrukken, dan kan er bij hem verwarring ontstaan. De kans dat de klant dan afscheid van u neemt is groot. Structureel de wendbaarheid door de gehele organisatie implementeren en onderhouden is het doel van de oplossing die wij u bieden. Realiseren dat uw mensen door de gehele organisatie heen dat in hun DNA hebben.

Oplossing voor structureel managen wendbaarheid

Het bewust en structureel managen van wendbaarheid is het best gewaarborgd met een team of organisatie die hiervoor structureel is opgesteld. Zo’n organisatie noemen wij een Business Development Control Center. Op basis van het menselijk meesterschap is het centrum daadkrachtig bezig de wendbaarheid van de organisatie te versterken en daarmee klantbeleving en het handelen van de organisatie met elkaar in lijn houden en zo de time-to-market hoog te houden. Belangrijke aandachtspunten die dit centrum heeft zijn:

  • in alles wat de organisatie doet de klantbeleving centraal stellen
  • mensen lekker in hun vel houden
  • keuzes te onderbouwen (structuur en cultuur) opdat de wendbaarheid versterkt wordt
  • acties in gang zetten conform besluiten
  • bewaking samenhang en voorkomen van fragmentarische acties en dus ondermijning van de wendbaarheid
  • synergie tussen doelen van mensen en organisatie onderhouden
Nieuwsgierig geworden?

Wilt u geïnformeerd blijven? Laat dan hier uw gegevens achter. Dan houden wij u maandelijks op de hoogte met onze informatiebulletin t.w. “de Stroomversnelling”